De richtingscoëfficiënt of rico

Download deze les als pdf

Het voorschrift van een eerstegraadsfunctie ziet er als volgt uit:

f(x)=mx+qf(x) = mx + q

We leerden in de vorige les al dat de waarde van mm de richting bepaalt van de grafiek van ff:

 • Als m>0m\gt 0, dan is de grafiek van ff stijgend;
 • Als m<0m\lt 0, dan is de grafiek van ff dalend;
 • Als m=0m = 0, is ff geen eerstegraadsfunctie maar een constante functie en is de grafiek van ff vlak;
 • Hoe groter de absolute waarde van mm, hoe steiler de grafiek van ff.

We noemen mm de richtingscoëfficiënt of rico van ff: richting- omdat het de richting bepaalt van de grafiek van ff en -coëfficiënt omdat het een getal is dat vermenigvuldigd wordt met xx (en dus een coëfficiënt is van xx).

In deze les leren we hoe je de rico kan vinden in de volgende situaties:

 • wanneer er twee punten zijn gegeven die op de grafiek van ff liggen;
 • wanneer de grafiek van ff is gegeven.

De rico van een rechte door twee punten berekenen

Hieronder staat de grafiek van de functie

f(x)=0,5x+1f(x) = 0{,}5 x + 1

We hebben twee willekeurige punten AA en BB aangeduid die op de grafiek van ff liggen. De twee punten vormen de schuine zijde van een rechthoekige driehoek, waarvan de rechthoekszijden evenwijdig zijn met de x- en y-as. We duiden de lengte aan van elke rechthoekszijde van deze loodrechte driehoek.

Met behulp van de sliders kan je zelf de x-waarde van AA en BB veranderen en zie je de rechthoekige driehoek en de lengten van de rechthoekszijden mee veranderen.

-10-8-6-4-20246810
y
-10-8-6-4-20246810
x
x1=1x_1 = -1x2=4x_2 = 4

We delen de lengte van de verticale rechthoekszijde door de lengte van de horizontale rechthoekszijde. Je ziet dat deze deling altijd gelijk is aan de richtingscoëffiënt van ff! Het maakt niet uit welke twee punten je kiest op de grafiek, de verhouding van de lengten van de rechthoekszijden zal altijd gelijk zijn aan 0,50{,}5: de rico.

We kunnen de rico van een functie dus vinden door het quotiënt te berekenen van de lengten van die rechthoekszijden:

m=lengte vert. rechthoekszijdelengte horiz. rechthoekszijdem = \frac{\text{lengte vert. rechthoekszijde}}{\text{lengte horiz. rechthoekszijde}}

Als AA en BB de coördinaten (x1,y1)(x_1, y_1) en (x2,y2)(x_2, y_2) hebben, dan zal

 • de verticale rechthoekszijde een lengte hebben die gelijk is aan y2y1y_2 - y_1;
 • de horizontale rechthoekszijde een lengte hebben die gelijk is aan x2x1x_2 - x_1.

We kunnen de lengtes in onze formule voor mm dus uitdrukken met de coördinaten van de twee punten:

m=y2y1x2x1m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}

Met deze formule kunnen we de rico van ff berekenen als we de coördinaten kennen van twee punten die op de grafiek van ff liggen.

💡 De rico van een rechte door twee punten berekenen

Gegeven de punten (x1,y1)(x_1, y_1) en (x2,y2)(x_2, y_2), dan is

m=y2y1x2x1m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}

de richtingscoëfficiënt van de eerstegraadsfunctie die door beide punten loopt.

Merk op dat wanneer de functie daalt, y2y1<0y_2 - y_1 \lt 0 zodat ook m<0m\lt 0:

-10-8-6-4-20246810
y
-10-8-6-4-20246810
x
x1=1x_1 = -1x2=4x_2 = 4

Oefening NaN

Wat is het functievoorschrift van de eerstegraadsfunctie die door de punten (4;4)(4;-4) en (10;6)(-10;-6) gaat?
(Noteer je antwoord zelf op papier.)

De rico snel aflezen op een grafiek

In de vorige paragraaf leerden we dat de rico van de eerstegraadsfunctie die door de punten (x1,y1)(x_1, y_1) en (x2,y2)(x_2, y_2) gaat, gelijk is aan

m=y2y1x2x1m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}

Stel dat de punten A(2,5)A(2, 5) en B(3,8)B(3, 8) op de grafiek van ff liggen. We gaan even enkel de noemer van de breuk invullen:

m=y2y132=y2y11=y2y1\begin{aligned} m &= \frac{y_2 - y_1}{3 - 2}\\ &= \frac{y_2 - y_1}{\cancel{1}}\\ &= y_2 - y_1 \end{aligned}

Je ziet dat de noemer van de breuk gelijk is aan 11 en mag geschrapt worden. Alleen de teller van de breuk blijft over. De rico is voor deze twee punten gewoon gelijk aan y2y1y_2 - y_1!

De x-coördinaat van AA is 22 en die van BB is 33. De punten liggen dus één x-eenheid van elkaar. Daardoor is de noemer van onze breuk ook 11 en kunnen we de noemer schrappen. Je ziet ook op de grafiek dat wanneer twee punten één x-eenheid van elkaar liggen, de rico altijd gelijk is aan y2y1y_2-y_1:

-10-8-6-4-20246810
y
-10-8-6-4-20246810
x
x1=2x_1 = 2m=3m = 3

We kunnen de rico dus ook aflezen op een grafiek door twee punten te kiezen die één x-eenheid van elkaar liggen. Het verschil van hun y-coördinaten (y2y1y_2 - y_1) is dan gelijk aan de rico.

💡 De rico aflezen op een grafiek
 1. Kies een punt dat je duidelijk kan aflezen;
 2. Ga 1 x-eenheid naar rechts;
 3. Kijk hoeveel y-eenheden de functie daar gestegen of gedaald is; dit is mm.

Oefening NaN

Wat is de richtingscoëfficiënt van de eerstegraadsfunctie die hieronder geplot is?
-5-4-3-2-1012345
y
-5-4-3-2-1012345
x

Samengevat

💡 De rico van een rechte door twee punten berekenen

Gegeven de punten (x1,y1)(x_1, y_1) en (x2,y2)(x_2, y_2), dan is

m=y2y1x2x1m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}

de richtingscoëfficiënt van de eerstegraadsfunctie die door beide punten loopt.

💡 De rico aflezen op een grafiek
 1. Kies een punt dat je duidelijk kan aflezen;
 2. Ga 1 x-eenheid naar rechts;
 3. Kijk hoeveel y-eenheden de functie daar gestegen of gedaald is; dit is mm.
Download deze les als pdf

Hoe duidelijk vond je deze les?

lamp_broken
lamp_off
lamp_on
👈 Vorige les: De grafiek van een eerstegraadsfunctie
Volgende les: Het nulpunt van een eerstegraadsfunctie 👉

Vragen en reacties

Hoe Zit Het? vzw
ON 0736.486.356 RPR Brussel